stargard modehpolmo

realizacja:

 • w trakcie

projekt:

 • 2018
 • arch. Miłosz Raczyński, arch. Agnieszka Leśkiw

inwestor:

 • modehpolmo

lokalizacja:

 • Stargard_ul.Księcia Barnima

info:

 • Projektowany teren zlokalizowany jest w centrum Stargardu przy ul. Księcia Barnima I, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Skarbowej, wśród zabudowy śródmiejskiej.
 • Planowana inwestycja swoim zakresem obejmuje: dz. NR 459/18, 465, 464/5, 467, 468/5, 725/2 i 725/3 i znajduje się w obrębie czterech terenów elementarnych: 11U, 9MU, 2MU i 04KP.
 • Projektowany teren rozciąga się od ul. Barnima, z której zaplanowano wjazd na teren od strony zachodniej, lekko opadając w kierunku wschodnim.
 • Projektuje się budynki mieszkaniowo-usługowe i przebudowuje (z częściową rozbiórką) istniejący budynek magazynowy, wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną oraz instalacjami zewnętrznymi. Na projektowanym terenie projektuje się niezbędną, wymaganą zapisami planu miejscowego, liczbę miejsc postojowych w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych przypisane do projektowych usług w poszczególnych budynkach, a także plac zabaw oraz zieleń urządzoną wraz z elementami malej architektury – w miarę możliwości dostosowując ich rzędne do rzędnych terenu.
 • W obrębie terenu elementarnego 11U projektuje się dwa trzykondygnacyjne budynki (budynek A i B) o funkcji usługowej wraz z funkcją mieszkaniową jako funkcją towarzyszącą i garażami wielostanowiskowymi zlokalizowanymi pod budynkami.
 • W obrębie terenu elementarnego 9MU, od strony północno -wschodniej projektowanego terenu lokalizuje się czterokondygnacyjny budynek mieszkaniowo-usługowy w zabudowie śródmiejskiej– budynek C, wraz z funkcją usługową i garażem wielostanowiskowym zlokalizowanym pod budynkiem.
 • W obrębie terenu elementarnego 2MU, od strony północno - zachodniej projektowanego terenu lokalizuje się pięciokondygnacyjny budynek mieszkaniowo-usługowy w zabudowie śródmiejskiej budynek D, wraz z funkcją usługową na I piętrze i garażem wielostanowiskowym zlokalizowanym pod budynkiem.
 • We wschodniej części planowanej inwestycji zlokalizowany jest istniejący budynek o funkcji magazynowej. Planuje się jego częściową rozbiórkę celem umożliwienia realizacji budynku C, oraz przebudowanie i pozostawienie jego fragmentu z pozostawieniem aktualnej funkcji magazynowej.
 • Na terenie zaprojektowano wewnętrzną komunikację kołową w formie pieszo-jezdni umożliwiającą dojazd do projektowanych budynków, części miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie i wjazdu do garaży.
 • Pomieszczenia gromadzenia odpadów stałych zlokalizowano w budynku B (dla bud. A, B i D) ora w budynku C.
 • Głównym założeniem podjętego opracowania jest podkreślenie formy projektowanych budynków poprzez zastosowanie geometrycznych, prostych kierunków układanych nawierzchni.
 • Stosuje się naturalne materiały tj. kostka betonowa, płyty ażurowe, czy też nawierzchnie żwirowe.
 • Przewiduje się następujące rodzaje nawierzchni:
 • Kostka betonowa:
 • -ciągi piesze wyłożone kostką betonową gr. 6 cm w kolorze szarym i grafitowym
 • -jezdnie wyłożone kostką betonową gr. 8 cm w kolorze szarym i grafitowym
 • W celu zachowania jak największej powierzchni biologicznie czynnej miejsca parkingowe oraz częściowo fragment pieszo-jezdni, projektuje się z płyt ażurowych z wypełnieniem z humusu i nasion traw w stanie luźnym.
 • Różnicuje się zarówno koloryt nawierzchni (kostka betonowa: grafitowa, szara) jak i fakturę, poprzez wprowadzenie nawierzchni z grysu granitowego. Zróżnicowanie posadzek i układu zieleni podkreślono dodatkowo przez układ obrzeży chodnikowych.
 • W celu umożliwienia dostosowania się do poziomów terenu, a także oddzielenia pożarowego od istniejących budynków gospodarczych i technicznych zlokalizowanych na sąsiednich działkach, projektuje się mury oporowe, żelbetowe wykonane jako elementy dekoracyjne i reprezentacyjne, z betonu hydrotechnicznego– architektonicznego (beton licowy).
 • Dodatkowo wszystkie powierzchnie stanowiące stropodach garaży - projektuje się jako powierzchnię biologicznie czynną, wypełnioną mieszanką trawnikową odporną na deptanie oraz wydzielone tarasy w formie płyt układanych na gruncie/żwirze. Tarasy w formie ułożonych płyt na żwirze.
 • Na terenie inwestycji projektuje się bogaty program zieleni zróżnicowanej gatunkowo: wysokiej, średniej i niskiej o charakterze ozdobnym. Zieleń zaplanowano na wszystkich, nieutwardzonych powierzchniach terenu Projektowana osiedlowa szata roślinna będzie wspomagała stworzeniu przyjaznych warunków mikroklimatycznych w zabudowie osiedlowej oraz uczytelni układ kompozycyjny projektowanego osiedla.

rzut:

:

zagospodarowanie: