masterplan_jamno

projekt:

 • 2011
 • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

inwestor:

 • firmus_group

lokalizacja:

 • jezioro_jamno_koszalin

info:

 • Jednostka strukturalna N - POŁNOC
 • Osiedle Jamno, Łabusz
 • Nr jednostki planistycznej N.30b.UT/MN
 • Powierzchnia ogółem (ha) 98,07 ha
 • UWARUNKOWANIA
 • Stan zainwestowania: tereny rolne, łąkowe, rekreacji, enklawy zieleni wysokiej
 • Struktura władania: mieszana - grupy wiodące: 7.1; 15.1
 • Środowisko przyrodnicze i kulturowe prawnie chronione: istniejący Obszar Chronionego Krajobrazu OCK „Koszaliński Pas Nadmorski”
 • Kolizje, konflikty: teren jednostki częściowo w obszarze polderu Dobiesławiec niekorzystne warunki gruntowo-wodne; tereny zmeliorowane z odprowadzaniem wód poprzez istniejące i projektowane przepompownie
 • KIERUNKI ROZWOJU
 • Funkcja dominująca: usługi turystyki i rekreacji, mieszkalnictwo w zabudowie jednorodzinnej. Wzdłuż nabrzeża jeziora wydziela się pas o szerokości 50,0 m jako obszar przestrzeni publicznej
 • Funkcje uzupełniające: usługi związane z obsługą turystyki, w tym turystyki wodnej, sportu, mieszkalnictwo wielorodzinne (max. cztery lokale mieszkalne), zieleń parkowa, ciągi piesze, polany rekreacyjne i namiotowe, tereny obsługi komunikacji, w tym parkingi karawaningowe, dopuszcza się tworzenie zbiorników i kanałów wodnych o funkcji rekreacyjnej, w obszarze przyległym do oczyszczalni w pasie o szerokości 150,0 m dopuszcza się wyłącznie ciągi i polany rekreacyjne, parkingi oraz obiekty małej architektury
 • POLITYKA PRZESTRZENNA
 • Zasady przekształceń: nowa struktura funkcjonalna, wymagana zmiana stosunków wodnych i zabezpieczenia przeciwpowodziowe
 • STANDARDY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI
 • Struktura przestrzenna (kompozycja): wolnostojące obiekty usług turystycznych, komponowane zespoły zabudowy mieszkaniowej, wydzielone powierzchnie parkingowe i pól namiotowych, wykształcenie przestrzeni publicznych w oparciu o utworzenie głównej osi kompozycyjnej na kierunku północ-południe wprowadzającej
 • w obszar nabrzeża jeziora Jamno. Wzdłuż nabrzeża jeziora wydziela się pas o szerokości 50,0 m, uformowany jako promenada nadwodna z bezpośrednim dostępem do przystani cumowniczej oraz z elementami zieleni, obiektami małej architektury oraz obiektami towarzyszącymi funkcji dominującej, w pasie tym dopuszcza się dominanty przestrzenne dla funkcji usług turystycznych, ich wysokość oraz % zabudowy w obszarze pasa należy uściślić na etapie opracowania planu miejscowego
 • Zasady zabudowy: wskaźnik intensywności zabudowy działki: 0,2-0,6 przy wysokości do 9,5m oraz dla obiektów usługowych 0,9-2,9 przy wysokości do 16,0 m.. Zaleca się posadowienia parterów budynków na rzędnej powyżej 1,5 m n.p.m.
 • Ograniczenia: jednostka częściowo w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi (polder Dobiesławiec - chroniony wałem w klasie IV), obowiązują ustalenia ogólne - pkt. 3.9.7 „Regulacja stosunków wodnych”
 • Komunikacja: obsługa głownie z ulic projektowanych
 • Inżynieria: projektowany układ infrastruktury technicznej uwzględniający tereny poza granicami administracyjnymi gminy Koszalin, przebudowa istniejących rowów melioracyjnych celem odprowadzenia wód deszczowych; istniejący, wewnętrzny układ infrastruktury technicznej do zachowania z możliwością przebudowy i rozbudowy
 • Ochrona przyrody: istniejący Obszar Chronionego Krajobrazu OCK „Koszaliński Pas Nadmorski”, proponowane geostanowisko – klif nad jeziorem Jamno Standardy kształtowania przestrzeni
 • Ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej: strefy W III ochrony konserwatorskiej

:

:

:

 

 

 

: