dyplom_2020_siedziba teatru współczesnego

projekt dyplomowy magisterski

 • 2020
 • autor arch. Paweł Wojtaszak
 • promotor: arch. Miłosz Raczyński KAWTiMP
 • siedziba teatru współczesnego w szczecinie

opis:

 • Streszczenie
 • Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna nowej siedziby Teatru Współczesnego przy ulicy Staromłyńskiej w Szczecinie.
 • Głównym założeniem było zaprojektowanie obiektu o współczesnym charakterze, teatru na miarę nowych potrzeb, który spełni wymogi funkcjonalno-przestrzenne i zapewni komfort użytkowania. Jednocześnie ideą było wykreowanie wokół przestrzeni publicznych przyjaznych użytkownikom obiektu. Nadrzędnym założeniem było nawiązanie skalą do obiektów istniejących.
 • Istotą projektu było stworzenie teatru o charakterze miejskim, który dynamiczną bryłą jasno określa swoją funkcję, podkreślając i uwidaczniając w swojej formie pudło sceniczne wraz z widownią. Teatr ma być miejscem komfortowym dla widzów, zachęcać ich do wejścia w przestrzeń sztuki, która w projekcie stanowi niejako symbiozę z przestrzenią miejską.
 • Ekspresyjna forma obiektu nawiązuje do jego funkcji. Sam obiekt można opisać w sztywnych ramach brył geometrycznych, odnoszących się do określonych zasad. Z drugiej jednak strony, agresywny, dynamiczny podział brył, przywodzi na myśl ekspresyjną współczesną sztukę teatralną. Szklana fasada spajająca bryły zapewnia dialog pomiędzy wnętrzem i otoczeniem zewnętrznym.
 • Obiekt teatru przestaje być aktywny i otwarty tylko w trackie przedstawienia. Projektowany plac teatralny funkcjonuje cały dzień, stając się ośrodkiem kultury funkcjonujący niezależenie wokół gmachu teatru.
 • Zaprojektowany obiekt jest odpowiedzią na problem organizacji niezależnej przestrzeni dla działalności Teatru Współczesnego w Szczecinie.
 • Słowa kluczowe
 • Teatr współczesny, przestrzeń kultury, architektura, obiekt kulturalny, przestrzeń publiczna
 • Abstract
 • The subject of the study is the architectural concept of the new headquarters of the Contemporaty Theater in Staromłyńska in Szczecin.
 • The main assumption was to design a facility with a contemporary character, a theater tailored to new needs, which will meet the functional and spatial requirements and ensure comfort of use. At the same time, the idea was to create user-friendly facility around public spaces. The overriding assumption was to refer to existing objects with a scale.
 • The essence of the project was to create an urban theater, which clearly defines its function by means of a dynamic block, underlining and showing in its form the stage box with the audience. The theater is to be a comfortable place for viewers, to encourage them to enter the art space, which in the project is a kind of symbiosis with the urban space.
 • The expressive form of the object refers to its function. The object itself can be described in rigid frames of geometric solids, referring to specific principles. On the other hand, the aggressive, dynamic division of solids brings to mind expressive contemporary theater art. The glass façade joining the solids ensures dialogue between the interior and the outside.
 • The theater object ceases to be active and open only during the performance. The designed theater square operates all day, becoming a cultural center functioning independently around the theater building.
 • The designed facility is a response to the problem of organizing an independent space for the activities of the Contemporaty Theater in Szczecin.
 • Key words:
 • Contemporaty Theater, cultural space, architecture, cultural object, public space
 • 2019.10.22.
 • Nagroda za pracę dyplomową Pana Pawła Wojtaszaka „BIBLIOTEKA MUZYCZNA PRZY UL. ŚW. DUCHA W SZCZECINIE” w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na Najlepszą Pracę Dyplomową w kategorii projektowanie architektoniczne.
 • nagroda za pracę dyplomową pana Pawła Wojtaszaka „„biblioteka muzyczna przy ul. św. ducha w szczecinie” w konkursie marszałka województwa zachodniopomorskiego na najlepszą pracę dyplomową w kategorii projektowanie architektoniczne.