dyplom_2020_centrum coworkingowe

projekt dyplomowy magisterski

  • 2020
  • autor arch. Marta Kuderska
  • promotor: arch. Miłosz Raczyński KAWTiMP
  • przestrzeń pracy wspólnej. centrum coworkingowe na rogu ulic koński kierat i mariackiej w szczecinie.

abstract:

  • Streszczenie
  • Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna budynku biurowego, pełniącego funkcje przestrzeni pracy wspólnej – Centrum Coworkingowego w Szczecinie. Główną wytyczną projektu jest wpisanie obiektu w historyczną tkankę miasta i uporządkowanie przestrzeni dookoła obszaru opracowania. Zaprojektowana została atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń do pracy, stwarzająca odpowiednie warunki do różnego rodzaju modelu pracy. Koncepcja budynku zakłada również aktywizację przestrzeni znajdujących się dookoła i propagowanie przyjaznych środowisku rozwiązań.
  • Abstract
  • The subject of the study is the architectural concept of an office building serving as a common work space - the Coworking Center in Szczecin. The main guideline of the project is to inscribe the object into the historical fabric of the city and organize the space around the area of this study. An attractive and functional work space has been designed, creating the appropriate conditions for various work models. The concept of the building also involves activating the surrounding space and promotes environmentally friendly solutions.
  • Słowa kluczowe
  • biuro, coworking, przestrzeń, taras, kwartał

: