nautica_1

projekt:

 • 2011
 • arch. Miłosz Raczyński, arch. Marek Sietnicki

realizacja:

 • 2013

inwestor:

 • sgi

film:

 • https://tinyurl.com/os-nautica

lokalizacja:

 • Szczecin_ul.Raginisa

powierzchnia:

 • pow.zabudowy: 1420,00 m2
 • wysokość budynku: 38,55 m
 • pow. całkowita budynku: 16992,50 m2
 • kubatura budynku: 61774,65 m3
 • 134 mieszkania, pow. mieszkań: 8166,00 m2

info:

 • Kompozycja całości zespołu oparta została na założonej w miejscowym planie zagospo-darowania przestrzennego zasadzie narastania form budynków w kierunku od północy na południe. Budynki zlokalizowano tak, by wytworzyć obszerne wnętrze przeznaczone na cele rekreacyjne. Tarasowy układ terenu podkreślono wprowadzając amfiteatralne rozwiązanie zieleni i placu zabaw wzdłuż osi wnętrza zespołu, podkreślając jego zakoń-czenie terenem zielonym z cennym pomnikiem przyrody.
 • pierwszy z czterech etapów - zaprojektowano 371 mieszkania o pow. 20.700,00 m2.
 • Zgodnie zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście Północ - Salomei” w Szczecinie (UCHWAŁA NR XXXIII/813/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r) teren inwestycji obejmujący działkę Dz.nr 5/3, 5/10; obr.1018 przeznaczony jest pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem usług.
 • Projektowany czteroklapkowy (A1-A4) budynek mieszkalny wielorodzinny, z usługami w parterze i garażem podziemnym zlokalizowany na osi północ – południe, posiada harmonijną sylwetę wznoszącą się w kierunku południowym, wkomponowaną w naturalne ukształtowanie terenu i istniejącej zieleni.
 • Najniższa część budynku obsługiwana przez klatkę schodową A-1 zlokalizowana od strony północnej posiada sześć kondygnacji mieszkalnych i usługi w parterze, klatki A-2 i A-3 posiadają siedem kondygnacji mieszkalnych (przy czym klatka A-3 jest częściowo nadbudowana do 11 kondygnacji mieszkaniami dostępnymi z klatki A-4), natomiast klatka schodowa nr A4, posiada jedenaście kondygnacji mieszkalnych oraz usługi w parterze.
 • Tym samym zrealizowane zostały zapisy Planu Miejscowego dotyczące ustaleń kompozycji i formy zabudowy zdefiniowanej określoną ilością kondygnacji i wysokości budynku a także funkcji budynku.

:

zagospodarowanie:

: