biblioteka_prawobrzeże

projekt:

 • 2018
 • Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej filii miejskiej biblioteki publicznej
 • arch. Miłosz Raczyński | mellon architekci
 • arch. Michał Kołodziejczyk | naan architekci

lokalizacja:

 • szczecin prawobrzeże
 • Głównymi założeniami projektowymi było znalezienie optymalnych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych uwzględniających następujące aspekty projektowe:
 • Właściwe wykorzystanie potencjału działki. Lokalizacja budynku przy uwzględnieniu istniejących połączeń komunikacyjnych, widokowych i funkcjonalnych. Usytuowanie budynku w sposób umożliwiający całościowe potraktowanie działki, jako wolnostojącego pawilonu w zagospodarowanej przestrzeni miejskiej. Utrzymanie i wzmocnienie istniejących ciągów pieszych wzdłuż ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej oraz włączenie ich w projektowany plac miejski. Utrzymanie i wzmocnienie funkcjonujących dojść do kościoła p.w. Opatrzności Bożej: wytworzenie pasażu pieszego od północnej strony budynku, prowadzącego do wejścia do kościoła oraz integrującego projektowany budynek z usługowymi parterami budynku mieszkalnego. Utrzymanie i wzmocnienie ciągu pieszego prowadzącego do kościoła wzdłuż wschodniej granicy działki od strony ul. Marii Dąbrowskiej. Poprowadzenie ciągu pieszego od skrzyżowania ulic Iwaszkiewicza i Dąbrowskiej od południowo-zachodniego narożnika działki, w kierunku fasady kościoła w północno wschodniej części działki.
 • Lokalizacja parkingów dla samochodów osobowych i dla autobusów na obrzeżach działki celem wykorzystania pozostałej części terenu na plac miejski dla mieszkańców;
 • Zaprojektowanie przyjaznych przestrzeni publicznych. Wytworzenie placu od południowej strony budynku, pełniącego funkcję kulturotwórczą - miejsce spotkań okolicznych mieszkańców, miejsca imprez plenerowych, przyjaznego miejsca do spędzania wolnego czasu. Wprowadzenie nasadzeń zieleni wysokiej, kontynuującej linie drzew istniejących wzdłuż ul. Jarosława Iwaszkiewicza, integrując nowy plac z istniejącą tkanką zieleni. Wprowadzenie pasów zieleni niskiej, rekreacyjnej. Wykończenie miejsc parkingowych nawierzchnią półutwardzoną, zieloną. Wytworzenie dedykowanego miejsca odpoczynku i rekreacji poprzez wyniesienie części placu w górę i zintegrowanie jej z widownią sceny plenerowej; Lokalizacja sceny na tle projektowanego budynku, tworzącego nową pierzeję miejskiego placu;
 • Znalezienie właściwego języka architektonicznego dla projektowanego obiektu. Kontekst architektoniczny stanowi zróżnicowana stylistycznie zabudowa lat 70-tych, i 90-tych, typowa dla polskich osiedli mieszkaniowych. Projektowany obiekt szukał wspólnego języka z niejednorodnym kontekstem miejsca poprzez prostą formę budynku, nawiązującą do języka modernistycznego, zastosowany materiał: beton, nawiązujący do kontekstu lat 70-tych, ale użyty w formie prefabrykowanych paneli elewacyjnych z betonu architektonicznego, poprzez zastosowanie świetlików w formie trójkątnych dachów stromych, nawiązujących do dachów stromych budynków sąsiednich z lat 90-tych;
 • Integracja budynku z otoczeniem. Zaprojektowanie całkowicie przeszklonego parteru, otwierającego budynek na projektowany plac od strony południowej i pieszy pasaż od strony północnej. Otwarty, przeszklony parter pełnił będzie funkcję zapraszającą do budynku biblioteki, a w godzinach wieczornych i nocnych stanowił będzie atrakcyjną podświetloną pierzeję placu. Dla użytkowników budynku, przeszklenie parteru otworzy wnętrze obiektu na plac miejski i toczące się tam aktywności.
 • Optymalny układ funkcjonalno- użytkowy budynku, zapewniający właściwe funkcjonowanie obiektu kulturalno-społecznego. Lokalizacja głównego pomieszczenia biblioteki - wypożyczalni na parterze budynku a na piętrze sali teatralno-konferencyjnej. Minimalizacja ilości klatek schodowych, wykorzystanie szerokich przestrzeni komunikacji na przestrzeń ekspozycyjną. Stworzenie komfortowej, współczesnej biblioteki, pełniącej funkcje kulturotwórcze dla osiedli mieszkaniowych Prawobrzeża.
 • Zaprojektowano bryłę o rzucie wydłużonego prostokąta dobrze wpisującą się w geometrię działki. Budynek niski o wysokości do górnej krawędzi świetlika 12 m, niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z dachem stromym w postaci trójkątnych świetlików dachowych.
 • Budynek zaprojektowano jako kompozycję dwóch kontrastujących ze sobą części: optycznie ciężkiego betonowego prostopadłościanu 1 piętra, spoczywającego na lekkim, niematerialnym, całkowicie przeszklonym parterze, tworząc efekt „unoszenia się” nad ziemią. Od strony placu miejskiego betonowy prostopadłościan został wspornikowo wysunięty, tworząc podcień wejściowy i wzmacniając efekt niematerialnego parteru projektowanego obiektu.
 • Ściany parteru- w całości przeszklone do wys. 3 m. 1 piętro, wykończone betonowymi panelami elewacyjnymi z białego betonu architektonicznego. Pietro doświetlone świetlikami dachowymi, o kącie nachylenia 30 stopni, zapewniającymi rozproszone światło górne, odpowiednie do projektowanych na tej kondygnacji funkcji. Świetliki dachowe o kształcie trójkąta prostokątnego, cofnięte względem lica ściany 1 piętra, tworząc przekrój dachu szedowego, doświetlenie poziomymi przeszkleniami. Od zewnątrz świetliki wykończone elewacyjnymi płytami betonowymi, korespondującymi z okładziną 1 piętra. Wykończenia dachu płaskiego, po obwodzie projektowanego budynku również w postaci płyt betonowych.
 • Od strony placu wytworzono zapraszający podcień wejściowy.
 • Główne wejście do budynku zlokalizowano od strony placu miejskiego od strony południowej. Szeroki hol wejściowy zaprojektowany jako przejściowy, umożliwiając wejście z obu stron budynku, łącząc południową i północną część przestrzeni publicznej wokół budynku. Hol z reprezentacyjnymi schodami o szer. 3 m, z bezpośrednim wejściem do otwartej sali głównej biblioteki. W strefie wejścia do sali głównej usytuowano punkt obsługi klienta. W obrębie sali, zgodnie z programem funkcjonalnym Zamawiającego, wydzielono trzy główne bloki funkcjonalne: strefę dzieci do 5 roku życia, strefę dzieci do 12 roku życia oraz strefę dla dorosłych. Wzdłuż północnej ściany budynku, usytuowano klatkę schodową ewakuacyjną 1 piętra
 • W strefie holu zlokalizowano szatnię i dźwig osobowy łączący parter i pierwsze piętro. Pozostała część parteru to pomieszczenia techniczne przyłączy, węzła cieplnego oraz zespół sanitariatów dostępne z obejścia poprowadzonego wzdłuż przeszklonej fasady zewnętrznej.
 • Na piętrze, bezpośrednio nad salą główną, zlokalizowano wielofunkcyjną salę spotkań, doświetloną od góry poprzez świetliki dachowe, z możliwością całkowitego zamknięcia dostępu światła ruchomymi żaluzjami okiennymi. Pomiędzy salą spotkań a holem z główną klatką schodową usytuowano zespół 3 sal: sali muzycznej, z możliwością rozsuwania ściany na potrzeby otwarcia pomieszczenia na hol ekspozycyjny, sali multimedialnej i sali projekcyjnej. Szeroki, wygodny hol pełnił będzie funkcję holu ekspozycyjnego, doświetlonego rozproszonym światłem górnym. Z prawej strony holu usytuowano wydzieloną czytelnię, dwie sale gier oraz pomieszczenia biurowe, magazynowe i techniczne.
 • Układ funkcjonalny i komunikacyjny budynku prosty, logiczny, oparty o jedną główną klatkę schodową usytuowaną centralnie w środku budynku, doświetloną od góry świetlikiem dachowym oraz wydzieloną klatkę ewakuacyjną wzdłuż północnej fasady

:

: