wystawa pod nazwą west_coast_architecture / mellon ‘03_’09, jest prezentacją wycinka twórczości i dorobku projektowego minionych sześciu lat działalności firmy mellon architekci miłosz raczyński, marek sietnicki, obejmującego realizacje i projekty obiektów zlokalizowanych w pasie wybrzeża morza bałtyckiego;
prezentacja wybranych prac jest pretekstem do rozważenia relacji pomiędzy architekturą jako efektem aktu twórczego a miejscem, przestrzenią i naturą w których otoczeniu powstaje. prezentowane prace to efekt konsekwentnej realizacji procesu projektowego opartego na wzajemnej relacji idei, formy i materiału, a także próby znalezienia kompromisu wynikającego z konieczności uwzględnienia realiów projektowych płynących z tworzenia w danym czasie i w danym miejscu.

idea - inspiracja modernizmem wyrażona w myśleniu o przestrzeni jako podstawowym i ostatecznym tworzywie architektonicznym.
forma - czysta i zdyscyplinowana geometrycznie wyrażająca potrzebę tworzenia architektury czytelnej, uspokojonej w swoim wyrazie zewnętrznym, jako narzędzie które generuje a jednocześnie porządkuje i definiuje zaprojektowane rozwiązania przestrzenne.
materiał - świadome użycie i usytuowanie brył o różnej fakturze względem siebie, wzajemne ich przenikanie lub zazębianie, mające wpływ na postrzeganie obiektu w otaczającej go przestrzeni i wywołujące wielopoziomowość oddziaływań na obserwatora.
wzajemna zależność tych pojęć stanowiła cechę uniwersalną leżącą u podstaw tworzenia prezentowanych obiektów i kreacji rozwiązań przestrzennych;

miejsce – rozumiane jako realne tworzone przez człowieka tu i teraz z konsekwencjami płynącymi ze złożonych relacji pomiędzy uwarunkowaniami lokalizacji, logiką projektu, potrzebami inwestora i wymogami rynku. Chaos wynikający z pozornej logiki
przestrzeń – która jest dla autora abstraktem, wielowymiarowym dynamicznym polem odbijającym relacje złożoności natury i wewnętrznych napięć miejsca.
natura - rozumiana jako nieskończony złożony rytm, universum, logika wynikająca z pozornego chaosu.

recenzja: prof.dr hab.arch. adam_maria_szymski
... prezentowana twórczość zawodowa dr inż. arch. Marka Sietnickiego jak i dr inż. arch. Miłosza Raczyńskiego obrazuje warte podkreślenia wysokie umiejętności warsztatowe, bez wątpienia dowodząc że architekci Ci w sposób w pełni profesjonalny realizują swe powołanie zawodowe stając się, tym samym, ważnymi współkreatorami współczesnej architektury polskiej na Pomorzu...

...formuła wspólnej wystawy prowadzącej do nieuniknionej konfrontacji tak preferowanych (przez autorów) idei jak i warsztatu obu twórców wydaje się być oryginalnym pomysłem …. ‘wymuszającym” na zwiedzającym konieczność porównania a tym samym dokonania oceny jakości prezentowanych na wystawie obiektów dla twórczości obu architektów reprezentatywnych...

...architektura (realizowana przez mellona) „koduje” przestrzeń stając się każdorazowo niejako jej obrazem m e t a f o r y c z n y m . I chociaż „obraz architektoniczny” dany nam jest jako całość, odczytując go za każdym razem możemy go interpretować smakując poszczególne części, próbując jednocześnie odgadywać wzajemny system powiązań, które czynią iż całość ta mimo iż ma swoje fizyczne granice nadal może być we własnej wyobraźni odbiorcy kontynuowana...

….można uznać za o c z y w i s t ą i w p e ł n i ś w i a d o m ą kontynuację formalnego geometryzmu zyskującemu walor formy ekspresyjnej poprzez wyrafinowany detal, różnorodność faktur i zdecydowane kontrastowanie pionowych i poziomych płaszczyzn „domykających” pustą przestrzeń wyimaginowanego „pudełka” opisującego fizyczne granice obiektu …