koncepcja założenia:

przyjęto zasadę tworzenia maksymalnie intensywnej i elastycznej zabudowy, z zachowaniem odniesień do charakteru historycznej zabudowy otaczajacej.

z wielu możliwych form współistnienia nowej i starej zabudowy wybraliśmy dialog niezależnych partnerów dopełniających się w harmonijną całość nie pozbawioną jednak spięć i dysonansów tworzących żywą dynamiczną całość utkaną na kanwie układu zabudowy historycznej.

nowa zabudowa respektuje linie regulacyjne zabudowy historycznej, trzyma się jej skali oraz zachowuje charakter zabudowy obrzeżnej, jednak nie w dosłowny sposób, lecz podkreślając linię pierzei silnym zrytmizowaniem.

przyjety układ grzebieniowy połączony w linii przyziemia pawilonami uslug w ciagu ul. dziennikarskiej oraz murkami oporowymi i formami zabudowy pomocniczej (śmietniki, schody, rampy) od strony ul. koszarowej. daje formalną możliwość odbioru tej zabudowy jako obżeżnej i możliwości funkcjonalno programowe wykorzystania zalet zabudowy grzebieniowej (intensywność wykorzystania powierzchni działek, korzystne oświetlenie, przewietrzanie).

przyjęta forma zabudowy daje możliwość elastycznego podziału na działki i etapowania zabudowy . praktycznie każdy z zaprojektowanych budynków może być wybudowany w dowolnym momencie i nie będzie miało to niekorzystnego wpływu na całość, która dzięki swemu układowi nie jest skrempowana ograniczeniami kompozycyjnymi czy konstrukcyjnymi bądź funkcjonalnymi.

nowoprojektowane budynki oparte są na prostym jednotraktowym układzie konstrukcyjnym dwóch podłużnych ścian nośnych w rozstawie 7,2 m dającym dzięki brakowi podparć pośrednich praktycznie nieograniczoną elastyczność w kształtowaniu funkcji, zarówno na etapie projektowania jak i na etapie budowy i użytkowania. wszystkie ścianki działowe zaprojektowano jako lekkie oparte na stropach.

w rozwiązaniu konkursowym przyjęto aktualnie najbardziej pożądaną na rynku strukturę mieszkań – większość mieszkania 1 i 2 pokojowe o powierzchniach 30 – 50 m. układ ten może być zmieniony bez wpływy na ogólne założenia koncepcji gdyż jest najbardziej intensywnym z możliwych do wyboru.

każdy budynek posiada częściowo zagłębiony (1,2m poniżej chodnika) garaż pokrywający zapotrzebowania mieszkańców. w garażu wentylacja mechaniczna wyprowadzona ponad dachy budynków.

ukształtowanie przyziemia na różnych poziomach związane z koniecznością przekrycia garażu stwarza naturalny podział przestrzeni zespołu na przestrzeń publiczną, strefę przejścia (schody, rampy, zadaszenia) oraz przestrzeń prywatną (ogrody między budynkami, galerie tarasy)

budynki w technologii betonowej wylewanej, ze stropami wylewanymi bądź filigranowymi prefabrykowanymi do zalania na budowie. ocieplenie styropianem bądź wełną mineralną gr. 15cm w ścianach i 22 cm w stropodachach – tarasach w konstrukcji odwróconej z nawierzchnią z płytek chodnikowych.